Send by email

Voortdurend blijft de haven van Zeebrugge haar leiderspositie als grootste autohaven ter wereld verstevigen. Maar tegelijk zet de haven vastberaden in op duurzaamheid. Om emissienormen te halen vormt de omschakeling van zware stookolie naar LNG, voor de aandrijving van zeeschepen, een voor de hand liggend streven. De opslag en toegang tot die LNG mogelijk maken voor zeeschepen vormt niettemin een uitdaging. De oplossing vindt men in de Haven van Zeebrugge!

Zeebrugge speelt een belangrijke rol bij de invoering van LNG als brandstof voor de aandrijving van de schepen. Wat is het belang hiervan?

Joachim Coens, CEO Haven Zeebrugge - In het licht van de strenger wordende internationale emissienormen voor schepen wordt verwacht dat LNG zich in de scheepvaart tot een belangrijke alternatieve brandstof ontwikkelt. Momenteel is de bunkermarkt goed voor ongeveer 250 miljoen ton zware stookolie per jaar. Het aandeel van LNG in die markt vergroten, vormt een uitdaging omdat er voldoende bevoorradingsinfrastructuur moet worden ontwikkeld ter ondersteuning van het stijgende aantal LNG-aangedreven schepen dat naar verwachting in de vaart komt.

In september 2016 hebben ENGIE, Mitsubishi Corporation en NYK Line "Gas4Sea" gelanceerd, een merk om wereldwijd schip-tot-schip LNG-bunkerdiensten te commercialiseren. In een eerste fase via de ENGIE Zeebrugge in Noord-Europa. Onder het gemeenschappelijke merk willen de drie partners de ontwikkeling van LNG als scheepsbrandstof ondersteunen en zo bijdragen tot een milieuvriendelijke scheepvaart. De ENGIE Zeebrugge is in die optiek een mijlpaal in de ontwikkeling van de Europese LNG-bunkerketen. Terwijl LNG-aangedreven schepen tot nu toe grotendeels afhankelijk waren van vaste bunkerlocaties of de beperkte bunkercapaciteit van LNG-tankwagens, is de ENGIE Zeebrugge, als eerste speciaal gebouwd LNG-bunkerschip, maximaal toegerust om een ruime waaier van LNG-aangedreven schepen te bevoorraden.

De regels die van toepassing zijn op schepen ter beperking van de uitstoot van NOx, SOx en CO2 worden ieder jaar strenger. Sinds januari 2015 zijn de gereglementeerde emissiegrenswaarden voor SOx door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verlaagd van 1,0% tot 0,1% in de zogeheten Emission Control Areas (ECA’s, waartoe de Noordzee, de Baltische zee en zones rond Noord-Amerika behoren). In uitvoering van een recente beslissing van de IMO zullen de grenswaarden voor SOx-uitstoot buiten de ECA’s vanaf januari 2020 verscherpen van de huidige 3,5% tot 0,5%.

Dankzij zijn gunstige emissieprofiel is het wijdverspreide gebruik van LNG als scheepsbrandstof essentieel om de uitstoot van SOx en andere schadelijke stoffen in de scheepvaart te beperken. LNG als scheepsbrandstof leidt namelijk tot een reductie van bijna alle uitstoot van SOx en fijnstof in vergelijking met schepen die op traditionele brandstoffen varen. Vergeleken met stookolie verlaagt het gebruik van LNG als brandstof bovendien de uitstoot van CO2 met 25% en die van NOx met meer dan 80%.

In verband met de focus op LNG, vermeld ik ook nog de rol van Zeebrugge als LNG-terminal. De capaciteit voor ontvangst reikt van de kleinste LNG-schepen met een capaciteit van 2.000 m³ tot grote LNG-schepen met een capaciteit van 217.000 m³. Gelijktijdige of dicht op elkaar volgende aanmeerbeurten zijn mogelijk. De LNG-terminal in Zeebrugge levert trouwens een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de rol van Fluxys Belgium en de haven van Zeebrugge bij de invoer van LNG in Noordwest-Europa.

Het belang van de omschakeling naar LNG is duidelijk. Hoe zet de haven van Zeebrugge verder in op duurzaamheid en welke opportuniteiten biedt dat voor bedrijven?

Joachim Coens – Bij elke beslissing die we als haven nemen, zullen People-Planet-Profit in evenwicht moeten zijn. Een bloeiende haven draagt bij tot de welvaart van de regio. De rol van Zeebrugge als motor van de regionale economie blijft groeien. Daarbij is het onze overtuiging dat economie hand in hand kan gaan met (leef)milieu. Zeebrugge ontwikkelt zich economisch, met oog voor de natuur en de leefbaarheid in en rond de haven. Samen met de economische welvaart en een evenwichtige sociale ontwikkeling vormen een terughoudend gebruik van de natuurlijke grondstoffen en de bescherming van het ecosysteem de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Enkele natuurreservaten zoals de Baai van Heist, De Sashul, de Kleiputten van Heist, de Fonteintjes palen aan de havengrenzen.  Het Sterneneiland en de Dudzeelse polder bevinden zich zelfs binnen het havengebied! Met natuurcompensaties (zowel binnen als buiten de haven) engageert het havenbestuur zich tot een actief beleid van natuurbehoud, -beheer en -herstel, telkens nieuwe terreinen van het havengebied ontwikkeld worden voor economische activiteit. Naast het al genoemde LNG-bunkering initiatief, zetten we ook in op windturbineparken en walstroom voor de schepen. De haven wil ook op alle andere vlakken een Clean Port zijn. De zuivere omgeving – en in het bijzonder de zuivere lucht – is immers ook een commerciële troef voor onder andere de voedingssector. Wat betreft de people factor, doen maar liefst 22.000 mensen de haven van Zeebrugge draaien. Ook de hooggekwalificeerde en flexibele havenarbeiders vormen een belangrijke troef voor Zeebrugge.


LNG-bunkerschip ENGIE ZEEBRUGGE in de haven van Zeebrugge

Website: www.portofzeebrugge.be

CONTACT


Joachim Coens

CEO
Port of Zeebrugge/MBZ nv
Isabellalaan 1 8380 Zeebrugge
T: 050 543 211
E: jc@mbz.be
W: www.portofzeebrugge.be