Send by email

De trend van de ‘sharing economy’ doortrekken in de logistiek: ziehier de slimme manier waarop TRI-VIZOR winsten (voertuigkilometers CO2, belastingen) fair verdeeld onder samenwerkende partijen en dit zonder in te boeten op leverfrequentie, service en duurzaamheid.

Logistieke waardeketens of supply chains hebben de voorbije decennia heel wat evoluties doorgemaakt. In de jaren zeventig begonnen bedrijven, onder druk van de toenmalige oliecrisis, aandacht aan het kostenplaatje van logistiek te besteden. Door de verschillende bedrijfsfuncties beter op elkaar af te stemmen en te synchroniseren, konden heel wat buffers tussenin weggewerkt worden. Buffers zijn vaak voorraden die toelaten om opeenvolgende operaties onafhankelijk te laten functioneren en om variaties en onvoorziene omstandigheden op te vangen, maar betekenen wel een aanzienlijke kost. Door te werken aan ketenintegratie met een vlotte communicatie en informatiedoorstroming, bijvoorbeeld aan de hand van een performant ERP (Enterprise Resource Planning) systeem, kan de keten slank of lean gemaakt worden.

De daaropvolgende decennia hebben de meeste bedrijven begrepen dat ze enkel het verschil met de concurrentie konden maken door de klant een toegevoegde waarde te bieden. Kwaliteit, customer service en flexibiliteit werden kernwoorden in de hele bedrijfsvoering en hadden ook een groot effect op de logistiek. Alleen stond dit op het eerste zicht in schril contrast met de kostenefficiëntie waar de bedrijven voordien naar streefden. Dus moesten ze een balans zoeken tussen klantengerichtheid en goedkoop werken. Dé sleutel om dit te bereiken, was ‘supply chain management’ waarbij het logistieke denken als een rode draad doorheen alle departementen van de onderneming liep.

Supply chain ondergaat verschillende maturiteitsgolven: van lean over agile naar fair (TRI-VIZOR, 2015)

Deze tweede ‘golf’ is nog steeds bezig en blijft in nieuwe, innovatieve concepten resulteren. De logische trend om de balans tussen flexibiliteit en kostenbesparing in evenwicht te houden, is “ontkoppeling”. In concreto betekent dit dat je in de supply chain bepaalt tot welk punt je heel efficiënt of ‘lean’ kan werken, om vanaf dan de nadruk te leggen op klantenservice, dus ‘agile’. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe drang naar minder verkeer in grote steden. Het ‘lean’ gedeelte kan het transport in grote vrachtwagens of zelfs eco-combis of multimodaal tot aan de rand van de stad zijn; om dan ‘agile’ de goederen met milieuvriendelijk aangedreven bestelwagens (eventueel op afroep) tot op de bestemming te brengen. En die bestemming kan zelfs de eindklant zijn, bij hem of haar thuis...

De vele nieuwe mogelijkheden rond e-commerce en het online aankopen van goederen via tal van webshops hebben de strijd om de eindklant te winnen alleen maar vergroot, met een gratis en (zeer) snelle belevering als ultiem concurrentie wapen. Dit vergt een andere invulling van de distributiefunctie met andere handelingen op de (Europese) logistieke platformen (e-fulfilment, uit- en ompakken).

De agility van bedrijven en distributeurs naar eindklanten toe bereikt steeds meer haar grenzen. Steden worden overspoeld met bestelwagens die kris kras door elkaar pakjes ofwel droppen of oppikken op vele tientallen of zelfs honderden adressen in de binnenstad. Vrachtwagens rijden half leeg over grote afstand om de klant in een ander land of regio toch voldoende frequentie, dit betekent vaak een dagelijkste levering, te bieden. Winkelpunten kunnen het vandaag zover drijven dat ze meermaals per dag binnen strakke venstertijden beleverd worden (en dan gaat het niet alleen om apothekers).

Misschien ontstaat in deze omgeving van logistieke overdaad wel een derde golf: de noodzaak om de niet-onbeperkte capaciteit in transport en logistiek op een verstandige en faire manier te delen. Niet alleen de capaciteit op de huidige infrastructuur is gelimiteerd – denken we maar aan de steeds aanzwellende files, maar ook op vlak van goed geschoold personeel (bv. truckchauffeurs) en ruimte voor logistieke platformen zijn er steeds nijpender beperkingen in Vlaanderen. Deze golf speelt dankbaar in op een groeiende maatschappelijke trend naar meer deeleconomie. Het verwerven van goederen en diensten wordt steeds meer vervangen door het gebruiken en delen van die goederen en diensten.

TRI-VIZOR pikt resoluut in op deze derde golf, de drang naar meer duurzaamheid door het delen van logistieke capaciteit. Carpooling for cargo was de eerste stap: goederenstromen van verschillende bedrijven werden op een slimme en neutrale manier gebundeld. De winsten die hieruit voortkomen worden op een faire manier gedeeld onder de samenwerkende partijen.

De eerste georkestreerde logistieke bundeling (TRI-VIZOR, 2011)

Door de goederenstromen te bundelen worden voertuigkilometers van het netwerk gehaald, wat ook winsten in CO2 en een verminderde belasting van het transportnetwerk betekent. Lean en green gaan hier samen. Indien door de volumes van verschillende bedrijven samen te brengen, ook nog eens de leverfrequenties voor de klanten hoog kunnen gehouden worden, moet ook op agility niet toegegeven worden. TRI-VIZOR gaat steeds uit van business cases die zowel op vlak van kosten (lean), service (agile) als duurzaamheid (fair) positief scoren.

Het mantra van TRI-VIZOR is meer dan ooit: “clusteren, bundelen, poolen en sharen”. Via shared services en het delen van diverse logistieke capaciteiten, samengebracht op gemeenschappelijke platformen, kan door de coöpererende bedrijven meer waarde gecreëerd worden zowel voor het betreffende bedrijf als voor de bredere samenleving (social value). Dat het hier gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid, is duidelijk. De overheid dient een adequaat clusterbeleid uit de werken. De bedrijfswereld dient resoluut de kaart van de duurzaamheid met social value creatie te trekken. De private en de publieke sector kunnen hier de handen in elkaar slaan en een fair deal sluiten.

Ga naar de website voor meer informatie : www.trivizor.com


Bart Vannieuwenhuyse, partner TRI-VIZOR:“TRI-VIZOR, meer dan ooit de architect van innovatieve, logistieke bundels, platformen en clusters!”
 

 

 

 

TRI-VIZOR NV - Waterfront Research Park,  Galileilaan 18, 2845 Niel  (België)
T.  +32 3 292 62 13 - E.  bart.vannieuwenhuyse@trivizor.com